KLAUZULA INFORMACYJNA

Uprzejmie informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Electric Vehicles Poland Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Krakowie przy al. Powstańców Śląskich 22, 30-570 Kraków (dalej zwana Administratorem).

Inspektorem Ochrony Danych jest Krzysztof Bielawski, z którym kontakt możliwy jest pod nr tel. +48 33 4861 986 oraz adresem e-mail iod@holding1.pl.

Państwa dane mogą być wykorzystywane w następujący sposób:

Oferta – Państwa dane (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail) będą wykorzystywane w celu realizacji Państwa zapytania oraz są niezbędne do przedstawienia oferty. Dane osobowe będą przetwarzane przez 6 miesięcy od ostatniej oferty przedstawionej przez Administratora na podstawie RODO art. 6 pkt. 1 lit.f

Zlecenie – Państwa dane (imię i nazwisko, adres , nr VIN, nr rejestracyjny, numer telefonu, adres e-mail) będą wykorzystywane w celu zawarcia umowy i świadczenia usługi oraz są niezbędne do ich wykonania. Dane osobowe będą przetwarzane przez 10 lat od zawarcia ostatniej transakcji z Administratorem na podstawie RODO art. 6 pkt. 1 lit.c

Umowa – Państwa dane (imię i nazwisko, adres ,PESEL, nr VIN, nr rejestracyjny, numer telefonu, adres e-mail) będą wykorzystywane w celu zawarcia umowy i świadczenia usługi oraz są niezbędne do ich wykonania. Dane osobowe będą przetwarzane przez 10 lat od zawarcia ostatniej transakcji z Administratorem na podstawie RODO art. 6 pkt. 1 lit.b

Jazda testowa – Państwa dane (imię i nazwisko, adres, nr dowodu osobistego) będą wykorzystywane w celu zawarcia umowy i świadczenia usługi oraz są niezbędne do ich wykonania. Dane osobowe będą przetwarzane przez 3 lata od wykonania usługi jaką jest jazda testowa na podstawie RODO art. 6 pkt. 1 lit.c

Pośrednictwo finansowo/ubezpieczeniowe – Państwa dane (imię i nazwisko, adres, nr PESEL, nr VIN, Nr rejestracyjny, dokument zakupu pojazdu, numer telefonu, adres e-mail) będą wykorzystywane w celu zawarcia umowy i świadczenia usługi oraz są niezbędne do ich wykonania. Dane osobowe będą przetwarzane przez 10 lat od zawarcia ostatniej transakcji z Administratorem na podstawie RODO art. 6 pkt. 1 lit.c

Zgoda marketingowa – Państwa dane (Imię i Nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, dane samochodu, historia zakupów, historia wizyt na stronach www. administratora) będą wykorzystywane na podstawie udzielonej zgody, w celu marketingowym polegającym na przesyłaniu na Państwa adres e-mail oraz numer telefonu reklam, informacji o ofertach, promocjach towarów i usług Administratora oraz na bezpośrednim kontakcie telefonicznym w celu przedstawienia ofert, reklam i promocji oraz na profilowaniu Państwa danych w celu przedstawienia zindywidualizowanej oferty, reklamy i promocji – a podanie danych jest dobrowolne i nie jest niezbędne dla zawarcia i wykonania umów z Administratorem na podstawie RODO art. 6 pkt. 1 lit. a

Monitoring obiektów – Państwa dane (wizerunek) będą wykorzystywane w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Dane osobowe będą przetwarzane przez 30 dni od rejestracji nagrania na podstawie RODO art. 6 pkt. 1 lit.f

Nagrania rozmów w call center – Państwa dane (numer telefonu, głos) będą wykorzystywane w celu poprawy jakości świadczonych usług. Dane osobowe będą przetwarzane przez 6 miesięcy od rejestracji nagrania na podstawie RODO art. 6 pkt. 1 lit.f

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Z powyższych praw można skorzystać zgłaszając się do Inspektora Danych Osobowych (dane powyżej).

Państwa dane mogą być powierzone podmiotom, którym Administrator zleca wykonanie usług wsparcia IT, rachunkowości i windykacji w imieniu i na swoją rzecz.

INFORMATION CLAUSE

We would like to inform you that:

The controller of your personal data is Electric Vehicles Poland Sp. z o.o. Sp.k. with its registered office in Kraków at al. Powstańców Śląskich 22, 30-570 Kraków (further referred to as Controller).

The Inspector of Personal Data Protection is Krzysztof Bielawski who can be contacted by phone at +48 33 4861 986 and e-mail at iod@holding1.pl.

Your data may be used in the following ways:

Offer – your data (name and surname, phone number, e-mail address) will be used in order to process your enquiry and are required to present our offer. Your personal data will be processed for 6 months from the last offer presented by the Controller on the basis of GDPR Art. 6, paragraph 1, point f

Order – your data (name and surname, address, VIN, registration number, phone number, e-mail address) will be used in order to conclude an agreement and provide the service, and they are indispensable to perform them. Your personal data will be processed for 10 years from the last transaction with the Controller on the basis of GDPR Art. 6, paragraph 1, point c

Order – your data (name and surname, address, PESEL [Personal ID No.], VIN, registration number, phone number, e-mail address) will be used in order to conclude an agreement and provide the service, and they are indispensable to perform them. Your personal data will be processed for 10 years from the last transaction with the Controller on the basis of GDPR Art. 6, paragraph 1, point b

Test driving – your data (name and surname, address, personal ID number) will be used in order to conclude an agreement and provide the service, and they are indispensable to perform them. Your personal data will be processed for 3 years from the last provision of the test driving service on the basis of GDPR Art. 6, paragraph 1, point c

Financial/insurance intermediation – your data (name and surname, address, PESEL no. [Personal ID No.], VIN, registration number, proof of purchase of vehicle, phone number, e-mail address) will be used in order to conclude an agreement and provide the service, and they are indispensable to perform them. Your personal data will be processed for 10 years from the last transaction with the Controller on the basis of GDPR Art. 6, paragraph 1, point c

Marketing consent – your data (name and surname, phone number, e-mail address, vehicle data, shopping history, history of visiting controller’s websites) will be used on the basis of the consent for a marketing purpose which consists in sending, to your e-mail or phone number, advertisements, information on offers, discounts on Controller’s goods and services, and also in direct phone contact in order to present offers, advertisements and special offers, and also involves profiling your data to be able to present a customized offer, advertisement and discount – and the provision of data is voluntary and is not a precondition to conclude and perform agreements with the Controller on the basis of GDPR Art. 6, paragraph 1, point a

Monitoring of facilities – your data (image) will be used to ensure safety. Your personal data will be processed for 30 days from the last video recording on the basis of GDPR Art. 6, paragraph 1, point f

Recordings of conversations in call centre – your data (phone number, voice) will be used to improve the quality of the provided services. Your personal data will be processed for 6 months from the last recording on the basis of GDPR Art. 6, paragraph 1, point f

You have the right to access data, rectify, delete or limit their processing, and also the right to object, demand stopping their further processing and transfer, and the right to submit a complaint to the supervisory authority, that is the President of the Personal Data Protection Office. You can exercise the aforementioned rights by contacting the Inspector of Personal Data Protection (contact details given above).

Your data may be disclosed to entities to which the Controller entrusts the provision of IT support, accounting and debt collection services in his own name and on his own behalf.

Zostań naszym Dealerem.
Napisz do nas.