Regulamin sklepu internetowego EVPoland

określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez Sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, Sklepie oraz o prawach Kupującego, w tym Konsumenta.

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Zakupy w Sklepie
§ 5 Płatności
§ 6 Realizacja zamówienia
§ 7 Prawo odstąpienia od umowy
§ 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
§ 9 Reklamacje
§ 10 Dane osobowe
§ 11 Zastrzeżenia
Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od Umowy

§1 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne konto.
Konsument – Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, który zawiera Umowę w ramach Sklepu. W przypadku Umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 roku za Konsumenta uważa się także Kupującego będącego osobą fizyczną zawierającego Umowę  w ramach Sklepu bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Kupujący – każdy podmiot i osoba, która zawiera Umowę w Sklepie.
Punkt odbioru – punkt znajdujący się pod adresem dostępnym na stronie Sklepu
Regulamin – niniejszy regulamin.
Sklep – sklep internetowy EVPoland prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.evpoland.pl.
Sprzedawca – ELECTRIC VEHICLES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Krakowie, al. Powstańców Śląskich 22, 30-570 Kraków, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000735357, NIP 6793170348, nr REGON 38043791700000.
Towar – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
Umowa – umowa zawarta na odległość w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, której przedmiotem jest sprzedaż Towaru.

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Adres pocztowy:

Electric Vehicles Poland, aleja Powstańców Śląskich 22, 30-570 Kraków

 1. Adres e-mail: kontakt@evpoland.pl.
 2. Telefon: +48667071812
 3. Adres do zwrotu Towaru (w przypadku odstąpienia od Umowy): Aleja Powstańców Śląskich 22, 30-570 Kraków.
 4. Adres do wysłania reklamowanego Towaru: Aleja Powstańców Śląskich 22, 30-570 Kraków.

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
  • urządzenie z dostępem do Internetu,
  • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
 1. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

§ 4 ZAKUPY W SKLEPIE

 1. Sprzedaż towarów w Sklepie ograniczona jest do terytorium Polski.
 2. Sklep nie realizuje zamówień z dostawą poza granice Polski.
 3. Ceny Towarów widoczne w sklepie są całkowitymi cenami za Towar, w tym zawierają podatek VAT.
 4. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w sklepie: cena za Towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy Towaru.
 5. Wybrany do kupienia Towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
 6. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy Towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
 7. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
 8. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem Umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 9. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia Umowy na trwałym nośniku (na adres mailowy Konsumenta podany przy zamówieniu lub w formie papierowej) najpóźniej w momencie dostarczenia Towaru.
 10. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie, tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.

§ 5 PŁATNOŚCI

 1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:
  1. zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  2. dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:
   Karty płatnicze:
   • Visa,
   • Visa Electron,
   • MasterCard,
   • MasterCard Electronic,
   • Maestro;
  3. za pośrednictwem platformy płatniczej:
   • Przelewy24;
  4. za pobraniem, tj. gotówką w momencie dostarczenia Towaru do Kupującego,
  5. gotówką w momencie odbioru osobistego Towaru,
 2. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 1 dnia roboczego od złożenia zamówienia.
 3. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 4. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.
 5. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego kartą płatniczą, Sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.
 6. W przypadku braku opłacenia zamówienia przez Kupującego w terminie 48 h od momentu jego złożenia, Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od Umowy w terminie jednego miesiąca, licząc od dnia upływu terminu do zapłaty.

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia Towaru bez wad.
 2. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie przy składaniu zamówienia na konkretny Towar.
 3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
 4. W przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 5. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił Towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla Towaru o najdłuższym terminie.
 6. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są wyłącznie

za pośrednictwem firmy kurierskiej.

 1. Kupujący może odebrać Towar osobiście w Punkcie Odbioru w godzinach jego otwarcia.
 2. W przypadku wyboru odbioru osobistego przez Kupującego, Towar będzie gotowy do odbioru we wskazanym terminie realizacji zamówienia, a w przypadku gdy Sprzedawca wskazał termin wysłania Towaru – w tym terminie.

§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument ma prawo odstąpić od Umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  1. w którym Konsument wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego Towaru;
  2. w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniego z Towarów lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniego z Towarów w przypadku Umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
  3. zawarcia umowy – w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
 3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 6. W przypadku odstąpienia od zawartej Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy.
 7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Sprzedawca prosi o zwracanie Towaru na adres: Aleja Powstańców Śląskich 22, 30-570 Kraków niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym konsument poinformował sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Jeśli Towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, o szacowanej wysokości kosztów zwrotu Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie Towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.
 11. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 12. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Konsumenta kartą płatniczą, sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej.

§ 8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Kupującemu innemu niż Konsument.
 2. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  2. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  3. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 9 REKLAMACJE

 1. W przypadku wystąpienia wady Towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie Cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona na dany Towar. Kupujący będący osobą fizyczną, zawierający Umowę  bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest uprawniony w ramach rękojmi wyłącznie do usunięcia wady, a gdy wady usunąć się nie, do żądania obniżenia ceny.
 2. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
 3. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego Towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego Towaru na adres Aleja Powstańców Śląskich 22, 30-570 Kraków.
 4. Jeśli na Towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
 5. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
 6. Rozpatrzenie reklamacji z tytułu rękojmi przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. Terminy na rozpatrzenie reklamacji z tytułu gwarancji zawarte są w dokumencie gwarancji dostępnym zgodnie z § 9 ust. 4 Regulaminu. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 7. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
  1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
  2. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
  3. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.
  4. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 8. Sprzedawca oświadcza, iż odmawia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązania sporów konsumenckich o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

§ 10 DANE OSOBOWE

 1. Regulacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Kupującego znajdują się w Polityce prywatności Sklepu dostępnej pod adresem: www.evpoland.pl/polityka-prywatnosci
 2. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.

Uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych EVP Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Krakowie przy al. Powstańców Śląskich 22, 30-570 Kraków.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Krzysztof Bielawski, z którym kontakt możliwy jest pod nr tel. +48 33 4861 986 oraz adresem e-mail iod@holding1.pl.
 3. Państwa dane (imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, nr telefonu, adres dostawy) będą wykorzystywane w celu świadczenia usług, a podanie danych jest dobrowolne i jest niezbędne dla zawarcia i wykonania umów z administratorem. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas zgodny z obowiązującym prawem.
 4. Państwa dane (imię, adres e-mail) będą wykorzystywane w celu przygotowania oferty lub odpowiedzi Państwa napytanie a podanie danych jest dobrowolne i jest niezbędne dla wykonania kontaktu ze strony administratora. Dane osobowe, o ile nie będzie innych podstaw prawnych, będą przetwarzane przez 30 dni.
 5. Państwa dane (imię i nazwisko, adres e-mail) będą wykorzystywane w celu wysyłania newslettera i/lub wysyłania ofert handlowych na Państwa adres e-mail na podstawie udzielonej zgody. Zgoda jest wyrażana elektronicznie przez zaznaczenie opcji podczas logowania lub składania zamówienia na stronie www. Podanie danych jest dobrowolne i nie jest niezbędne dla zawarcia i wykonania umów z administratorem. Dane osobowe będą przetwarzane aż do odwołania zgody.
 6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zgodę można wycofać zgłaszając to do Inspektora Danych Osobowych (dane powyżej).
 7. Państwa dane mogą być udostępnione podmiotom, którym administrator współpracuje w zakresie usług spedycyjnych zamówionych towarów.
 8. Państwa dane mogą być powierzone podmiotom, którym administrator zleca wykonanie usług prowadzenie e-sklepu, wsparcia IT, rachunkowości i windykacji w imieniu i na swoją rzecz.
 9. Dane osobowe kupującego przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w sklepie.

 § 11 ZASTRZEŻENIA

 1. Treść Regulaminu jest udostępniania Kupującym pod adresem: evpoland.pl/sklep/regulamin
 2. Regulamin może ulec zmianie tylko z ważnych przyczyn, tj. w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do Sklepu, zmiany sposobu płatności lub dostawy, bądź zmiany oferty Towarów lub innych zmian w zakresie, w jakim wpływają one na realizację postanowień Regulaminu.
 3. O zmianach w Regulaminie Sprzedawca informuje Kupujących posiadających Konto drogą korespondencji elektronicznej na adres e-mail podany przez Kupującego. Kupujący może w terminie 7 dni nie wyrazić zgody na zmianę Regulaminu poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@evpoland.pl, czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Kupujący zgłosi takie żądanie.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym. Kupujący obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 5. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną Umowę i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 6. Umowy na podstawie Regulaminu zawierane są w języku polskim.
 7. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 8. Żadne z postanowień Regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
 9. Postanowienia dotyczące Towarów i Umowy stosuje się odpowiednio do treści cyfrowych i umowy o dostarczanie treści cyfrowych, o ile Regulamin nie określa tych kwestii odrębnie.
 10. Regulamin podlega prawu polskiemu.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od Umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy)

ELECTRIC VEHICLES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Aleja Powstańców Śląskich 22, 30-570 Kraków
adres e-mail: kontakt@evpoland.pl.pl

– Ja/My(*) …………………………………………………………… niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*) / o dostarczanie treści cyfrowych w postaci(*):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) …………………………………………………………………………………………………………..

– Imię i nazwisko Konsumenta (-ów): ………………………………………………………………………………………………………………

– Adres Konsumenta (-ów): …………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………
Podpis Konsumenta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data ……………………………………..

(*) Niepotrzebne skreślić.

Regulamin Konta

Regulamin Konta w Sklepie EVPoland

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Konto
§ 5 Reklamacje
§ 6 Dane osobowe
§ 7 Zastrzeżenia

§1 DEFINICJE

Konto – uregulowana w niniejszym regulaminie nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa), dzięki której Kupujący może założyć w sklepie swoje indywidualne konto.
Kupujący – każdy podmiot i osoba, która zawiera umowę ze Sprzedawcą w Sklepie.
Sklep – sklep internetowy EVPoland prowadzony przez sprzedawcę pod adresem www.evpoland.pl
Sprzedawca – ELECTRIC VEHICLES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Krakowie, al. Powstańców Śląskich 22, 30-570 Kraków, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000735357, NIP 6793170348, nr REGON 38043791700000 .

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Adres pocztowy:

Electric Vehicles Poland

Aleja Powstańców Śląskich 22, 30-570 Kraków

Adres e-mail: kontakt@evpoland.pl

 1. Telefon: +48 667071812

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebne jest:
  • aktywne konto e-mail,
  • urządzenie z dostępem do Internetu,
  • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies.

§ 4 KONTO

 1. Założenie i korzystanie z Konta jest całkowicie bezpłatne, dobrowolne i zależne od woli Kupującego.
 2. Konto daje Kupującemu dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Kupującego w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Kupującego.
 3. W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz rejestracyjny w Sklepie.
 4. W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie.
 5. Kupujący może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta. Założenie i korzystanie z Konta przez Kupującego jest bezpłatne.
 6. W celu dokonania rezygnacji z konta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy na adres e-mail: kontakt@evpoland.pl, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.

§ 5 REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres e-mail: kontakt@evpoland.pl.
 2. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 3. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu Konsument może skorzystać m.in. z:
  1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
  2. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
  3. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 4. Sprzedawca oświadcza, iż odmawia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązania sporów konsumenckich o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

§ 6 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu w ramach Konta jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe kupującego przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie pod adresem: www.evpoland.pl/politykaprywtanosci

§ 7 ZASTRZEŻENIA

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym jak również umieszczanie w Koncie danych niezgodnych ze stanem faktycznym.
 2. Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w języku polskim.
 3. W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, o których mowa w ust. 4, Sprzedawca ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu Konta.
 4. Ważnymi przyczynami, o których mowa w ust. 3 są:
  1. konieczność dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Sklepu,
  2. poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi,
  3. zmiana funkcjonalności Konta wymagająca modyfikacji regulaminu Konta.
 5. Kupujący zostanie poinformowany o planowanej zmianie regulaminu Konta co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres.
 6. W przypadku gdy Kupujący nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym Sprzedawcę poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@evpoland.pl, czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Kupujący zgłosi takie żądanie.
 7. W sytuacji gdy Kupujący nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.
 8. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Postanowienie nie dotyczy Kupującego będącego konsumentem zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego lub w zakresie Kont założonych od dnia 1 stycznia 2021 roku – także osoby fizycznej, co do której stosuje się przepisy dotyczące konsumenta zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawa.
 9. Regulamin podlega prawu polskiemu.

Regulamin Newslettera

sklepu EVPoland

§ 1 DEFINICJE

Newsletter – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Usługobiorca może otrzymywać od Usługodawcy drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące Sklepu, w tym informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach w Sklepie.
Sklep – sklep internetowy EVPoland prowadzony przez Usługodawcę pod adresem www.evpoland.pl.
Usługodawca – ELECTRIC VEHICLES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Krakowie, al. Powstańców Śląskich 22, 30-570 Kraków, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000735357, NIP 6793170348, nr REGON 38043791700000 .
Usługobiorca – każdy podmiot korzystający z usługi Newsletter.

§ 2 Newsletter

 1. Usługobiorca może dobrowolnie skorzystać z usługi Newsletter.
 2. Dla skorzystania z usługi Newsletter niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową w najnowszej wersji, obsługującą JavaScript oraz pliki cookies, z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto e-mail.
 3. Wiadomości e-mail wysyłane w ramach tej usługi wysyłane będą na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w momencie zapisywania się do Newslettera.
 4. Usługobiorca, w celu zawarcia umowy i zapisania się do usługi Newsletter, w pierwszym kroku podaje w przeznaczonym do tego miejscu w Sklepie swój adres e-mail, na który chce otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach Newslettera. Następnie, na podany w pierwszym kroku adres e-mail, Usługodawca wyśle Usługobiorcy wiadomość weryfikującą adres e-mail, w której znajdzie się link do potwierdzenia przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera. Po potwierdzeniu przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi, a Usługodawca rozpocznie jej świadczenie na rzecz Usługobiorcy.
 5. W wiadomościach wysyłanych w ramach Newslettera będzie znajdować się informacja o możliwości wypisania się z niego, a także link do wypisania się.
 6. Usługobiorca może wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie, korzystając z opcji, o której mowa w ust. 5 lub wysyłając wiadomość na adres e-mail Usługodawcy: kontakt@evpoland.pl
 7. Skorzystanie przez Usługobiorcę z linka do wypisania się z Newslettera lub wysłanie wiadomości z żądaniem wypisania się z Newslettera będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia tej usługi.

§ 3 Reklamacje

 1. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Newslettera należy zgłaszać Usługodawcy na adres e-mail: kontakt@evpoland.pl.
 2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

§ 4 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Usługobiorcę podczas korzystania z Newslettera jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Usługodawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie pod adresem: www.evpoland.pl/politykaprywatnosci

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowaną modernizacją usługi Newsletter lub zmianą przepisów prawa, mającą wpływ na świadczenie usługi przez Usługodawcę.
 2. Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie wysłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w momencie zapisywania się do Newslettera co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie.
 3. W przypadku gdy Usługobiorca nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie, przyjmuje się, że akceptuje je.
 4. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian, Usługobiorca powinien wysłać informację o tym na adres e-mail Usługodawcy: kontakt@evpoland.pl, co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.
Zostań naszym Dealerem.
Napisz do nas.